X
تبلیغات
تجهیزات پزشکی سینا طب گلوگاه - مننژیوم پاراساژیتال؛مقلدی از سکته های عروقی مغز

تجهیزات پزشکی سینا طب گلوگاه

sinatebco421@yahoo.com

           مننژیوم پاراساژیتال؛مقلدی از سکته های عروقی مغز

          (گزارش یک مورد)


 


    دکتر کاوه حدادی - دکتر لیلا اسدیان - علی اکبر خادملو

خلاصه

مننژیوم معمولاَ یک تومور خوش خیم و کپسول دار با یک شیوع غالب در زنان می باشد. مننژیوم پاراساژیتال یک نوع شایع این تومور ها با تظاهرات بالینی مشابه ضایعات عروقی مغزی میباشد.

در این گزارش،یک زن 80 ساله با تظاهرات حاد ناشی از خونریزی تومور مننژوم پاراساژیتال در نیمکره چپ با فلج نیمه راست بدن، تحت رزکسیون توتال تومورقرار گرفت.

 

 Parasagittal Meningomas,a  mimic Of Cereberal Cardiovascular Accident

                             (Report Of One Case)

Kaveh Haddadi,MD; Leila Asadian,MD; Aliakbar Khademloo

Abstract

Meningomas is usually a benign, encapsulated tumor with a predominance in women.

Parasagittal Meningomas is a common type of these tumors and with clinical manifestation like  Cereberovascular diseases.

This is a report on 80-year-old female patient with acut presentations of a parasagittal meningiomas with apoplexy of tumor and subcoma and right hemiplegia,that resected  totally in the Behshar Imam Khomeini Hospital.(August 2011)

 

مقدمه

مننژیوما که دومین تومور اولیه شایع مغز آدمی پس از گلیوما می باشد،ضایعه ای خوش خیم با رشد آهسته و حدود مشخص  می باشد که بر اساس درجه آناپلازی و میتوز سلولی فقط 1.7% بروز بدخیمی دارد.(رفرنس 1و2)

مننژیوما معمولاً اتصال پهن روی دورا(سخت شامه) داشته و کپسولدار بوده و مغز زیرین را بدون تهاجم به آن می فشارند.(رفرنس 2)

شیوع آن در جمعیت عمومی حدود 2.3 مورد در هر صدهزار جمعیت بوده و در خلال اتوپسی پس از مرگ به 5.5 مورد در هر صد هزار نفر می رسد.(رفرنس3و4)،با افزایش سن بروز آن بالاتر رفته و بطور متوسط در زنان به نسبت 2 به 1 غالب تر است.(رفرنس5و6)شایع ترین انواع آن بر پایه محل آناتومیک در مغز کونوکسیتی 35%، پاراساژیتال 20% ،اسفنوئید20%، اینتراونتریکولار 5% و... می باشد.(رفرنس 7و8) بخاطر ماهیت آناتومیک آن در چسبندگی به سینوس های وریدی سخت شامه رزکسیون توتال انواع پاراساژیتال،که شامل مننژیوم های فالکس(falx)؛داس مغزی هم می شود، همواره در اما و اگر های فراوان قرار دارد.(رفرنس9و10و11)

علایم بالینی مننژیوم ها بر حسب محل آناتومیک در مغز از تشنج و سردرد و ضعف اندامی متفاوت است.ضعف موتور و Foot Drop (افتادگی پاها) از علائم بالینی مهم ضایعات پاراساژیتال و فالکس بخاطر نزدیکی زیاد به کورتکس حرکتی مغز می باشد.(رفرنس12و13و 14و15)

معرفی بیمار

در مردادماه 1390 بیمار خانمی 80 ساله ، با هیپرتانسیونBP=190/110  وبا ضعف و بی حالی و افت هوشیاری و برادی کاردی و ضعف حاد دست و پای راست توسط همراهان به اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) بهشهر منتقل و پس از ویزیت اولیه داخلی طی مشاوره ای به سرویس نوروسرجری منتقل شد.

بیمار سابقه همی پارزی سمت راست بدن بطور پیشرونده از حدود 15 سال قبل را داشته که با تشخیص اولیه و مکرر سکته خفیف (به اظهار پزشکان) در طول این سالها تحت درمان ضد انعقاد بوده؛کلیشه ای از CT.scan مغزی قبلی وی در دسترس نبوده و از بیمار در 10 سال اخیر تصاویر مغزی گرفته نشده بود. در مراجعه اخیر GCS=13  داشته، اطاعت کلامی نداشته و فلج کامل سمت راست بطور حاد از 2 روز قبل پیدا بود. ضعف دورسی فلکسیون پای راست و قدرت موتور   دست و پا یافته های دیگر بالینی بودند. در Ct  اسکن بیمار (تصویر1) ضایعه huge  هیپردنس کلسیفیه با نواحی نکروز در پاراساژیتال میانی چسبیده به فالکس با اثر فشاری روی بطن طرفی 3 طرف و شیفت میدلاین تشخیص مننژیوم را مطرح ساخت که در  MRI  بعدی (تصویر2) نوع ضایعه و مدت زمان طولانی از شروع آن و احتمال آپوپلکسی (خونریزی داخل تومور) را برای علائم فاز حاد جدید بیمار تأیید کرد.

بیمار در طی 2 روز و برای اولین بار در شهرستان بهشهر تحت جراحی از اپروچ پاراساژیتال چپ و تخلیه توتال تومور با دورا و استخوان درگیر و جداسازی کامل از سینوس های ساژیتال و داس مغزی (گریدینگ سیمپسون I Simpson ) قرار گرفت. توده سفت با کپسول واضع و درگیری سینوسهای ساژیتال فوقانی و داس مغزی و با ناحیه ای از هماتوم، آپوپلکسی حاد تومور را مطرح می ساخت که توجیه گر علائم جدید حاد بیمار بود.

پس از بهبودی حال عمومی و با هوشیاری کامل و بازگشت ضعف اندامی در حد  پا و   دست راست و با Ct  اسکن مغز نرمال (تصویر 3 ) بیمار مرخص و تحت فالو درمانی قرار گرفت.

بحث

مننژیوما دومین تومور شایع مغز و توموری خوش خیم با رشد آهسته است که بر اساس محل آناتومیک خود می تواند علائم بالینی ایجاد نماید.

 مننژیوما پاراساژیتال و زیر مجموعه آن مننژیوم فالکس (که تشخیص قابل قبول تری برای بیمار مورد گزارش می باشد)، با توجه به درگیری ساختار های وریدی مغز از مشکل ترین انواع مننژیوم ها در جراحی بوده و عود پس از جراحی غیر توتال آنها دور از ذهن نمی باشد. این نوع از مننژیوم ها بویژه در نواحی با اثر فشاری روی کنترل موتور و حسی قشر مغز، می توانند علائمی کاملاً مشابه به بیماری های عروقی ایسکمیک مغزی و حتی بیماری های ستون فقرات مثل هرنی دیسک کمری ایجاد کنند. توجه دقیق به سیر بالینی بیماری و معاینه دقیق بالینی و آموزش تفسیر کلیشه های CT.Scan  به پزشکان درمانگر جهت رد احتمال تومور های مغزی مثل مننژیوم که گاهی در مراحل ابتدائی نسبت به

بافت مغزی، ایزودنس و غیر قابل افتراق هستند،شاید اشتباه تشخیصی و درمانی در مواردی مشابه با بیمار مورد بحث ما را فراهم آورد.

REFERENCESan

1.Yamashima T,sakuda k,Tohma Y,et al:prostaglandin D synthase (beta-trace) in hum arachnoid and meningioma cells:Roles as a cell marker or in cerebrospinal fluid absorption, tumorigenesis, and calcification process.J neuroscieence 7:2376-2382,1997.

2.Sindou MP,Alaywan M:Most intracranial meningiomas are not cleavable tumors: Anatomic-surgical evidence and angiographic predictability. Neurosurgery 42:476-480,1998.

3.Kurland LT, Schoenberge BS, Annegers JF, et al: The incidence of Primary intracranial neoplasms in Rochester, Minnesota,1935-1977.Ann N Y Acad Sci 381:6-16,1982.

4.Staneczek W, Janisch W: Epidemiologic data on meningiomas in East Germany 1961-1986: Incidence, Localization, age and sex distribution. Clin Neuropathol 11:135-141,1992.

5.Wellenreuther R, Waha A, Vogel Y, et al: Quantitative analysis of neurofibromatosis type 2 gene transcripts in meningiomas supports the concept of distinct molecular variants. lab Invest 77:601-606,1997.

6.Asis A, Declich P, Lacobellis M, et al: Secretory meningioma, a rare meningioma subtype with characteristic glandular differentiation: an histological and immunohistochemical study of 9 cases. Adv Clin Pathol 3:47-53,1999.

7.Olivrecrona H: The parasagittal meningiomas. J Neurosurg 4:327-341, 1947.

8. Olivrecrona H:The surgical Treatment of Intracranial Tumors. In Olivrecrona H, Tonnis W(eds): Handbuch der Neurochirurgie.Berlin, Springer-Verlag, 1967, pp 1-191.

9.Merren G: Die parasagittalen meningiome. Fedor Krause-Ged-achtnisvorlesung.Acta Neurochir(Vienna)23:203-216,1970.

10.Elsberg CA: The parasagittal meningeal fibroblastomas. Bull Neurol Inst N Y 1:389-418, 1931.

11.Giombini S, Solero Cl, Lasio G, Morello G: Immediate and late outcome of operations for parasagittal and falx meningiomas: Report on 342 Cases. Surg Neurol 21:427-435, 1984.

12.Hoessly GF, Olivecrona H: Report on 280 cases of verified parasagittal meningioma J Neurosurg 12:614-626, 1955.

13.Janich W, Guthert H, Schrieber D: Pathologie der Tumoren des zentralnervensystems: Jena, Fischer, 1976.

14.Mahaley MS Jr, Mettlin C, Natarajan N, Laws ER Jr: peace BB. National survey of Patterns of care for brain-tumor patients. J Neurosurg 71:826-836, 1989.

15.Lanman TH, Becker DP: Falcine meningiomas. In Al-Mefty, O (ed): Meningiomas. New York, Raven Press, 1991 pp 345-356.

ارسال شده در تاريخ شنبه بیست و ششم آذر 1390- علی اکبر خادملو
  • پاساد
  • راهی به سوی آسمان